Regulamin Wypożyczalni

Regulamin Wypożyczalni jest podstawowym dokumentem regulującym zasady wypożyczeń i zwrotów kostiumów i rekwizytów w Magicznym Kufrze.

Kostiumy, stroje i rekwizyty, które wypożyczamy własnością Angeliki Wieszczyckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Magiczny Kufer, Angelika Wieszczycka pod adresem ul Cieszyńska 6, 02-716 Warszawa, NIP 521 307 77 33 mail biuro@magicznykufer.pl tel 696 699 941 (dalej „Magiczny Kufer lub Wypożyczalnia”).

I. KLIENT

 1. Klientem Wypożyczalni Kostiumów prowadzonej przez Magiczny Kufer (dalej „Wypożyczalnia”) może być każda osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zaakceptuje Regulamin Wypożyczalni, jej Politykę prywatności i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zawarcia Umowy Wypożyczenia.
 2. Kostiumy może wypożyczyć pełnoletni Klient legitymujący się ważnym dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy – w przypadku klientów nieletnich konieczna jest obecność opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej, która Podpisuje Umowę Wypożyczenia.
 3. Zaakceptowanie Regulaminu Wypożyczalni, Polityki Prywatności i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Wypożyczalni następuje przez:

a) podpisanie przez Klienta Umowy Wypożyczenia,

lub

b) podpisanie Karty Klienta, która stanowi uproszczoną formę umowy jednoznaczną z zawarciem Umowy Wypożyczenia,

do których załącznikiem jest niniejszy Regulamin.

4. Klient zapoznaje się z powyższymi dokumentami przed podpisaniem Umowy Wypożyczenia kostiumów, strojów i rekwizytów zwanych dalej Przedmiotem Wypożyczenia.

II. UMOWA WYPOŻYCZENIA I KARTA KLIENTA

 1. Umowa Wypożyczenia i Karty Klienta są jedynymi dokumentami, które uprawniają do wypożyczenia kostiumów i akcesoriów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Do podpisania Umowy Wypożyczenia niezbędne jest okazanie do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem) i podanie dodatkowych danych niezbędnych do sporządzenia umowy – jest ono dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszych usług.
 3. Złożenie przez klienta podpisu na Karcie Klienta jest jednoznaczne z zawarciem Umowy Wypożyczenia i akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku wypożyczeń wysyłkowych niezbędne jest potwierdzenie tożsamości drogą elektroniczną co wiąże się w potrzebą podpisania odrębnych oświadczeń i zgód.
 5. Do realizacji zamówień wysyłkowych oraz zbiorowych niezbędne jest podpisanie Umowy Wypożyczenia w pełnej wersji – Karta Klienta ma zastosowanie przy wypożyczeniach indywidualnych.

III. REZERWACJE KOSTIUMÓW I REKWIZYTÓW ORAZ CZAS WYPOŻYCZENIA

 1. Rezerwacji kostiumów można dokonać:

a.) w siedzibie wypożyczalni po wyborze kostiumu

b.) przez telefon pod numerem: (+48) 696 699 941

c.) drogą elektroniczną poprzez e-mail: biuro@magicznykufer.pl

d.) nie dokonujemy rezerwacji przez SMS

2. Przed dokonaniem rezerwacji należy upewnić się, czy dany strój jest dostępny w terminie, w którym go potrzebujesz.

3. Przy rezerwacjach należy potwierdzić obiór kostiumów (telefonicznie lub mailowo) najpóźniej tydzień przed datą odbioru.

4. Cena za wypożyczenie naszych strojów obejmuje czas trzech dni – dokładnie 2 doby. W praktyce oznacza, że można odebrać kostium na dzień przed planowaną imprezą i oddać dzień po imprezie (do godziny 18:00) bez dodatkowych dopłat.

5. Za każde kolejne rozpoczęte 2 doby naliczana jest kolejna opłata za wypożyczenie o ile wcześniej nie ustalono inaczej z pracownikiem wypożyczalni.

6. Kiedy klient spóźnia się z odbiorem wcześniej planowanej rezerwacji na Umowie Wypożyczenia wpisywana jest data rezerwacji i to ona traktowana jest jako początek okresu wypożyczenia.

IV. WYPOŻYCZENIE

 1. Wypożyczalnia wypożycza do dyspozycji Klienta kostiumy oraz akcesoria teatralne oraz dokłada wszelkich starań aby spełnić uzasadnione oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 2. Klient odpowiada finansowo za ponadnormatywne zużycie, uszkodzenia lub zniszczenie przedmiotu wypożyczenia. W przypadku zniszczenia kostiumów oznacza to koszt uszycia nowego kostiumu, w przypadku uszkodzenia koszty naprawy wypożyczanego kostiumu.
 3. Kostiumy zostaną wydane Klientowi, który podpisze Umowę Wypożyczenia (lub Kartę Klienta) i wpłaci kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię.
 4. Wysokość kaucji jest określana przez Wypożyczalnię i ze względu na wygodę klientów nie zawsze stanowi całkowitą wartość wypożyczanych kostiumów.
 5. Wypożyczalnia pobiera kaucję w formie gotówki lub przedpłaty na konto.
 6. Kaucja zostaje oddana w pełnej wysokości po zwrocie przedmiotu wypożyczenia pozbawionego wszelkich wad czy uszkodzeń.
 7. W przypadku kiedy kostium zostaje uszkodzony lub zniszczony klient zobowiązuje się do poniesienia kosztów naprawy lub uszycia nowego stroju lub wykonania rekwizytów.

V. ZWROT KOSTIUMÓW I REKWIZYTÓW

 1. Wypożyczenie i zwrot kostiumów odbywa się w siedzibie Wypożyczalni lub wysyłkowo – Magiczny Kufer, Angelika Wieszczycka ul Cieszyńska 6 02-716 Warszawa w godzinach pracy pn-pt: 11.00-19.00 .
 2. Klient podpisując Umowę Wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał kostiumy i rekwizyty pozbawione wad czy uszkodzeń, w dobrym stanie użytkowym. Z chwilą wydania przedmiotu wypożyczenia Klientowi przez Wypożyczalnię na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem bądź utratą kostiumów.
 3. Klient zobowiązuje się zwrócić przedmiot wypożyczenia w takim samym stanie jak w dniu wypożyczenia i w terminie ustalonym w Umowie wypożyczenia lub na Karcie Klienta.
 4. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie przedmiotu wypożyczenia są 2 doby. Brak oddania przedmiotu wypozyczenia w godzinach pracy wypożyczalni powoduje naliczenie odpłatności za następne dwie doby. Opłaty za wypożyczenie kostiumów ustalone są w cenniku.
 5. Wysokość kaucji oraz opłata za wysyłkowe dostarczenie kostiumów ustalane są indywidualnie przy każdym wypożyczeniu.
 6. W przypadku zwrotu kostiumów po ustalonym terminie zwrotu Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu kostiumów i rekwizytów lub do dnia wpłacenia należności za utracone lub uszkodzone kostiumy lub rekwizyty.

VI. TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWIERZONE KOSTIUMY I REKWIZYTY

 1. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zaginięcie lub uszkodzenie kostiumów i rekwizytów – w trakcie wypożyczenia wskazana jest dbałość o powierzony klientowi przedmiot wypożyczenia
 2. Jeżeli Klient nie może zwrócić przedmiotu wypożyczenia w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie: 696 699 941 lub mailowo biuro@magicznykufer.pl
 3. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni i wiąże się z naliczeniem opłat za kolejne okresy wypożyczenia. Klient nie ponosi dodatkowej odpowiedzialności za normalne zużycie przedmiotu wypożyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normatywne zużycie przedmiotu wypożyczenia, jego zniszczenie lub zdekompletowanie. Wysokość wyrządzonej szkody ustala Wypożyczalnia na podstawie oszacowania przez Wypożyczalnię wartości braków lub wyceny naprawy. W przypadku zwrócenia przedmiotu wypożyczenia uszkodzonego, zniszczonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku i zobowiązuje się pokryć pozostałe zobowiązania finansowe związane ze szkodą.
 5. Klient nie może dokonywać we własnym zakresie, ani zlecać podmiotom trzecim żadnych ingerencji oraz napraw przedmiotu wypożyczenia, co dotyczy także prania kostiumów.

VII. OFERTA I ZNIŻKI

 1. Część kostiumów można zobaczyć pod adresem www.magicznykurfer.pl – ze względu na to, że nasza oferta się ciągle poszerza nie wszsytkie kostiumy widoczne są na stronie.
 2. Większą ilość kostiumów można obejrzeć w siedzibie wypożyczalni przy ulicy Cieszyńskiej 6 w Warszawie.
 3. Zniżka dla stałych klientów będzie uznawana, kiedy klient okaże wcześniej otrzymaną Kartę Klienta, co jest dodatkowo wygodne ponieważ Twoja Karta Klienta pozwala nam na uproszczenie formalności do minimum.
 4. Jeśli organizujesz większą imprezę realizujemy zamówienia zbiorowe, przy których możesz liczyć na zniżkę adekwatną do wielkości i zawartości zamówienia.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie dobrowolnym, ale niezbędnym do zawarcia Umowy Wypożycznia lub założenia Karty Klienta określa szczegółowo Polityka Prywatności.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych do zawarcia Umowy Wypożyczenia lub Karty Klienta jest Magiczny Kufer, Angelika Wieszczycka. Mamy siedzibę w Warszawie ul Cieszyńska 6 kod pocztowy 02-716 Warszawa. Nasz numer telefonu 696 699 941, adres e-mail: biuro@magicznykufer.pl.
 3. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 13 RODO w celu realizacji państwa zamówień oraz w celu przesyłania informacji marketingowych potrzebnych w trakcie wykonywania rezerwacji.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat wykonania ostatniej umowy.
 5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie przez nas danych Twoich osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi lub do założenia karty klienta, której podpisanie zgodnie z regulaminem wypożyczalni jest równoznaczne z zawarciem umowy o wypożyczenie w wersji uproszczonej.
 8. Informujemy, iż Twoje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych1.
 10. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

IX INNE

 1. W przypadkach, nieujętych w Regulaminie Wypożyczalni kwestie regulują stosowne przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Treść tego regulaminu jest ogólnie dostępna do wglądu klientów w siedzibie Wypożyczalni Kostiumów Magiczny Kufer w Warszawie przy ul. Cieszyńskiej 6 oraz na naszej stronie internetowej www.MagicznyKufer.pl
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial